Kahit sa kalagitnaan ng COVID-19, kumpletuhin pa rin ang bakuna ng iyong anak upang maprotektahan sila laban sa ibang mga sakit gaya ng:
Beke
Dipterya
German measles
Hepatitis B
Meningitis
Pertussis
Polio
Pulmonya
Tetano
Tigdas
TB
Limang bisita lang ang kailangan hanggang sa unang birthday niya. Bumisita sa pinakamalapit na health center!