Kumakalat ang COVID-19 tuwing ang taong may sakit ay umuubo, bumabahing, o nakikipagusap at ang mga droplet o patak mula sa kanilang mga bibig at ilong ay tumatalsik!
Lumayo mula sa COntraVIDa! Maging BIDA at dumistansya ng isang metro mula sa isa’t-isa!
Sama-sama nating labanan ang virus dahil BIDA ang maki-isa! Let’s #BIDASolusyon sa COVID-19! ✨