1. INFANT AND YOUNG CHILD FEEDING (IYCF)

MAIN OBJECTIVE: To ensure and accelerate the promotion, protection and support of good IYCF practice.

BACKGROUND: A global strategy for Infant and Young Child Feeding (IYCF) was issued jointly by the World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in 2002, to reverse the disturbing trends in infant and young child feeding practices. This global strategy was endorsed by the 55th World Health Assembly in May 2002 and by the UNICEF Executive Board in September 2002 respectively.

ACTIVITY: Effort thru trainings of counselors that will serve as mother leaders in each District (purok), Aim is to impart and disseminate knowledge specifically in breastfeeding, complementary feeding and other practices.

 1. MOTHER BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE (MBFHI)

BACKGROUND: The WHO experts on child health estimate that 19% of under five deaths in the philippines can be traced to inappropriate feeding practices including formula feeding. It was launched in 1992 in pursuant to RA 76009 (Rooming-In and Breastfeeding Act of 1992).

ACTIVITY:Accreditation of all hospitals (Government or Private) by implementing the “10 steps to successful breastfeeding”. The monitoring and evaluation activities were conducted by the RO.

 1. GARANTISADONG PAMBATA

OBJECTIVES: Contribute to the reduction of infant and child morbidity and mortality towards the attainment of MDG 1 and 4. Ensure that all Filipino children, especially the disadvantaged group (GIDA), have equitable access to affordable health, nutrition and environment care.

MAGPASUSO

 • (Newborn to 6 Mos) Pasusuhin ng gatas ni Nanay Lang
 • (6 mos to 2 years old) Magpasuso at bigyan ng (mga masustansiyang ibat-ibang pagkain) ibang pagkain (pampamilyang pagkain)
 • Bumili/Gumamit ng mga produktong may SANGKAP PINOY seal sa pagluluto.

MAGPABAKUNA

 • Siguraduhing kumpleto and bakuna ni baby bago siya magdiwang ng unang kaarawan.
 • Pabakunahan ng MMR and mga batang 1 taon hanggang 1 taon at 3 buwan. Ito ay laban sa tigdas, beke at rubella (German Measles)

MAGBITAMINA A

 • Siguraduhing mabigyan (mapatakan) ng Bitamina A kada anim (6) na buwan ang iyong mga anak na edad 6 na buwan hanggang 5 taon

MAGPURGA

 • Siguraduhing mapurga ang inyong mga anak na edad 1 hanggang 12 na taong gulang kada anim na buwan.

GUMAMIT NG PALIKURAN

 • Gumamit ng kubeta o palikuran sa pagdumi at pagihi.

MAGSIPILYO

 • Wastong pagsisipilyo ng ngipin ng dalawang beses sa isang araw, lalo na bago matulog.

MAGHUGAS NG KAMAY

 • Maghugas ng kamay bago kumain at matapos gumamit ng kasilyas, ugaliin din ang paghuhgas ng kamay matapos maglaro o humawak ng maduduming bagay.